Published on 23/01/17

By MICHAEL MCCARTHY

 

Oes gyda chi ddiddordeb mewn bod yn aelod o fwrdd Music Theatre Wales?

Published on 06/03/17

By Music Theatre Wales

Recriwtio Ymddiriedolwyr 2017

Mae Music Theatre Wales yn chwilio am ymddiriedolwyr i ymuno â’r bwrdd.

Cefndir

Cwmni Opera cyfoes mwyaf blaengar y Deyrnas Gyfunol yw Music Theatre Wales. Mae’n comisiynu gweithiau newydd ac yn creu cynhyrchiadau newydd o gampweithiau sydd yn bodoli eisoes a’u cymryd ar daith i leoliadau ar draws y DG. Ers ffurfio’r cwmni yng Nghaerdydd yn 1988, cafwyd cydnabyddiaeth bod Music Theatre Wales yn rym hanfodol o fewn opera yn y DG, gan gyflwyno gwaith newydd ar raddfa fechan ac agos. Un nodwedd ohono yw ei fod yn creu argraff bwerus ar gynulleidfaoedd ac artistiaid. Ar y raddfa hon, ein gwaith ni yw’r gwaith gorau newydd sydd i’w gael a gellir dadlau bod hyn yn wir ar unrhyw raddfa a bod llawer o’i effaith yn hannu o ansawdd y gwaith a gomisiynwyd ac a gafodd ei ddewis, a’r ddawn a’r diffuantrwydd a geir yn y perfformiad. Gweler www.musictheatre.wales am wybodaeth ynglŷn â phwy ydym ni a’r hyn rydym yn ei wneud.

Caiff Music Theatre Wales nawdd refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae’n ceisio am gefnogaeth gan y lotri o raglen Grantiau Cyngor Celfyddydau Lloegr. Ar ben hynny, ceisiwn anelu at godi tua £100,000 y flwyddyn drwy godi ffynonellau preifat (ymddiriedolaethau ac unigolion) ac mae llwyddiant yn y maes yn hanfodol i ba mor hyfyw yw’r cwmni.

Er mwyn adeiladu dyfodol cryf a chynaladwy mewn byd sydd yn newid yn ddiwyllianol ac yn economaidd, mae angen i ni ddatblygu a herio ymhellach y ffurf gelfyddydol tra’n aros yn dryw i’r safon uchel a gyrhaeddwyd ac sydd wedi ennill canmoliaeth ryngwladol. Bydd hyn yn golygu chwilota’r ystod mwyaf eang o ddulliau a lleoliadau er mwyn dod â’r gwaith i gynulleidfaoedd sydd yn gynyddol amrywiol. Mae angen i ni ganfod ffyrdd newydd o wneud a pherfformio gwaith, gydag artistiaid newydd mewn lleoliadau newydd ac ar gyfer cynulleidfaoedd newydd. Gall hyn ddigwydd yn unig os wnawn ni adeiladu ymarfer hyblyg ac eang o ran ystod, gan gryfhau ein gweithgarwch craidd a chofleidio creadigaethau a dewisiadau perfformio newydd ynghyd â chyfleoedd newydd i ymgysylltu, fydd yn ein galluogi i estyn allan a chyrraedd artistiad a chynulleidfaoedd newydd.

Ymddiriedolwyr

Wrth i ni ddechrau ar y cyfnod cyffrous nesaf yn ein datblygiad, rydym yn chwilio am hyd at dri ymddiriedolwr ychwanegol i ymuno â’r bwrdd presennol o 10. Croesawn ddiddordeb gan ddarpar Ymddiredolwyr o gefndiroedd a chymunedau amrywiol.

Mae’r bwrdd yn cynnal pedwar cyfarfod ffurfiol y flwyddyn, sydd yn cynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac mae’n anelu at gynnal diwrnod cwrdd i ffwrdd ar gyfer y bwrdd unwaith bob dwy flynedd.

Mae pob swyd yn wirfoddol a di-dâl ond ceir ad-daliad am dreuliau.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr fydd yn gweld tu hwnt i’r gorwel yn ogystal â gweld y manylion; a fydd yn pryfocio, annog a hwyluso staff mewn modd sydd yn helpu i feithrin a datblygu anghenion llywodraethiant yr elusen.

Rydym felly yn gwahodd ceisiadau gan unigolion sydd â chanddynt brofiad ac arbenigedd yn y meysyddd datblygu allweddol:

  1. Y celfyddydau, ariannu’r celfyddydau, addysg gelfyddydol a rhaglenni celfyddydol – os ydych chi wedi gweithio ym myd y celfyddydau ac yn meddu ar ddealltwriaeth o sut mae rhagleni yn gweithio, sut mae partneriaethau a chydweithio artistig yn cael eu datblygu a’u rheoli a sut mae sefydliadau celfyddydol yn gallu uwchafu cyfleoedd ariannu, yna fe hoffem glywed ganddoch chi.
  2. Busnes, ariannu a chyfrifyddiaeth – os oes gyda chi brofiad busnes eang ac yn deall materion ariannol, yn meddu ar ddealltwraeth o faterion rheoli, strwythurau trefnyddol a sut i ddatblygu pobl o fewn sefydliadau, yna fe hoffem glywed ganddoch chi.
  3. Marchnata a chyfathrebiadau – mae gennym ni stori wych i’w hadrodd am y gwaith anturus a deinamig y byddwn yn ei gynhyrchu. Os oes gyda chi brofiad mewn marchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfa, gallwch ein helpu ni i rannu ein stori gyda’r byd ac adeiladu cynulleidfaoedd ar gyfer ein gwaith perfformio byw.
  4. Codi Arian–os oes gyda chi ddealltwriaeth / profiad o sicrhau cefnogaeth breifat i sefydliadau celfyddydol a’ch bod yn credu y gallwch ddod â phersbectif newydd i’n cynlluniau a’n strategaeth codi arian a chefnogi’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Artistig yn rhinwedd eu swyddi codi arian ar gyfer y sefydliad , yna fe hoffem glywed ganddoch chi.
  5. Ymgysylltu cyhoeddus a deillianau cymdeithasol – os oes gyda chi brofiad yn y gwaith o fynd i’r afael â thodi diwyllianol ac ymestyn allan i bobl dan anfantais sydd wedi eu dadgysylltu, yna efallai y gallwch ein helpu i ddatblygu ein gweledigaeth a’n cynlluniau i fynd i’r afael â’r maes hwn ar gyfer mudiad celfyddydol cyfoes ac fe hoffem glywed ganddoch chi.

Ceisiadau

Os oes gyda chi ddiddordeb bod yn ymddiriedolwr o Music Theatre Wales, byddwch cystal â gwneud cais ysgrifenedig gyda llythyr cythwynnol sydd yn egluro sut gallai eich cefndir a’ch profiad fod yn addas ar gyfer y swydd ynghŷd â manylion gyrfa cyfredol at carole@musictheatre.wales neu drwy’r post at Carole Strachan, Prif Weithredwr, Music Theatre Wales, Pascoe House, 54 Bute Street, Caerdydd CF10 5AF.

Bydd ymgeiswyr a gaiff eu rhoi ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad ac yn derbyn pecyn o wybodaeth bellach am Music Theatre Wales a gwybodaeth ynglŷn â’r hyn mae bod yn ymddiriedolwr i Music Theatre Wales yn ei olygu. Rhagdybir y bydd ymddiriedolwyr newydd yn ymuno â’r bwrdd cyn gynted â phosib.

Dyddiad 2 Ebrill Cau

Download bilingual PDF

CYLCHLYTHYR

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr