Mae MTW yn chwilio am ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd

Ers dros 30 mlynedd, mae Music Theatre Wales wedi bod yn un o’r prif gwmnïau opera gyfoes yn y DU, gan gomisiynu gweithiau newydd, creu cynyrchiadau newydd o gampweithiau modern sy’n bodoli eisoes, a theithio i leoliadau ledled y DU a thu hwnt.

Mae ein gwaith wedi bod yn gyson feiddgar a dramatig, ac yn ysgogi’r meddwl, ond wrth i ni symud i mewn i fyd cyfnewidiol y 2020au, rydym yn cychwyn ar broses ddeinamig o newid. Er mwyn cyrraedd rhagor o bobl, gwyddom fod angen i ni greu gwaith sydd nid yn unig yn denu cynulleidfaoedd, ac yn siarad â hwy, ond sydd hefyd yn galluogi cynulleidfaoedd ac ymgyfranogwyr amrywiol i deimlo bod modd iddynt gael perthynas ystyrlon gyda’r cwmni.

Rydym, felly, yn dyfeisio rhaglenni newydd arloesol a fydd yn cefnogi’r newid hwn. Ein cenhadaeth yw sicrhau bod y bobl sy’n creu, perfformio a mynychu ein cynyrchiadau yn dod o bob cwr o gymdeithas – rhywbeth nad yw opera prif-ffrwd wedi llwyddo i’w gyflawni eto, ond credwn y gallwn ni arwain y ffordd ar ran y sector.

Bydd dwy raglen newydd yn cychwyn y broses o ehangu mynediad at ein gwaith:

  • Cyfeiriadau Newydd/New Directions: rhaglen dan arweiniad yr Artist Cysylltiol Elayce Ismail; ei nod yw trawsnewid amrywiaeth yr artistiaid rydym yn gweithio gyda hwy. Credwn mai’r ffordd i ddatblygu’r ffurf ar gelf yw ymgysylltu ag artistiaid a chynulleidfaoedd newydd a gwahanol.
  • Cyfeiriadau yn y Dyfodol/Future Directions: rhaglen o ymgysylltu creadigol ar gyfer pobl ifanc, wedi ei hadeiladu o gwmpas grŵp canolog a fydd yn gweithio mewn cydweithrediad â dau gyfansoddwr/gwneuthurwyr cerddoriaeth o gefndiroedd cerddorol gwahanol.

Ymddiriedolwyr

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd i’n cefnogi wrth i ni agor ein hunain i fyny i weithio mewn ffordd fwy hyblyg a dychmygus. Rydym yn awyddus iawn i ehangu’r ystod o brofiadau (personol a phroffesiynol fel ei gilydd), persbectif diwylliannol a diddordebau artistig o fewn ein Bwrdd, a byddem yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n credu bod ganddynt rywbeth i’w gynnig ac a allai fod yn eiriolwr angerddol dros ein gwaith.

Mae ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr, dan arweiniad ein Cadeirydd, Christine Bradwell, yn cadw rheolaeth gyffredinol o’n sefydliad; y mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y cwmni’n cael ei reoli mewn dull effeithiol, effeithlon, moesegol a chynaliadwy. Byddai bod yn Ymddiriedolwr yn eich galluogi i ddefnyddio’ch gwybodaeth a’ch profiad i gefnogi ein gwaith ni a gwaith y sector diwylliannol yn fwy eang. Byddai hefyd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau newydd, a fydd o fantais i chi yn broffesiynol ac yn bersonol. Gallwch ddysgu mwy am yr hyn y mae bod yn Ymddiriedolwr yn ei olygu trwy fynd i wefan y Comisiwn Elusennau: www.gov.uk.

Mae’r Bwrdd yn cynnal pedwar cyfarfod y flwyddyn, fel arfer yn ein canolfan yng Nghaerdydd, ond oherwydd y cyfyngiadau cyfredol mae ein cyfarfodydd diweddaraf wedi eu cynnal yn rhithiol dros Zoom.

Mae pob swydd yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ond caiff unrhyw gostau angenrheidiol, megis costau teithio rhesymol a chostau gofal plant, eu had-dalu.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr fydd yn rhannu ein gweledigaeth, yn herio rhagdybiaethau, yn cynrychioli ein cynulleidfaoedd a’n hartistiaid, ac yn cefnogi ein tîm o staff.

Mwy am Music Theatre Wales

Byth ers ffurfio’r cwmni yn 1988, mae Music Theatre Wales wedi cael ei gydnabod fel grym pwerus ym maes opera yn y DU, gan gyflwyno gwaith newydd ar raddfa agos-atoch sy’n cael ei nodweddu gan yr effaith rymus a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd. Gweler www.musictheatre.wales am ragor o wybodaeth ynghylch pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud.

Mae Music Theatre Wales yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig gan warant. Rydym yn derbyn cyllid rheolaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae gennym hanes llwyddiannus o godi arian o ffynonellau preifat, yn cynnwys gan ymddiriedolaethau ac unigolion.

Ceisiadau

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o ymddiriedolwyr Music Theatre Wales, gofynnir i chi anfon ebost at ein Prif Weithredwr, Carole Strachan, ar carole@musictheatre.wales a dweud wrthym pam y byddech yn hoffi ymuno â’n Bwrdd, beth sy’n apelio atoch ynghylch y swydd, a sut y gallai eich profiadau proffesiynol a phersonol ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch beth mae bod yn ymddiriedolwr yn ei olygu, mae croeso i chi ffonio Carole Strachan ar 07881 935786 am sgwrs anffurfiol.

Byddwn yn gwahodd yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i gyfarfod trwy gyfrwng Zoom. Rhagwelir y bydd yr ymddiriedolwyr newydd yn ymuno â’r Bwrdd cyn gynted ag y bo modd.

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2020

25 AWST 2020:
Datganiad Cydraddoldeb

28 MEDI 2020: Mae MTW yn chwilio am ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd