Published on 19/09/17

 

MTW yn Recriwtio: Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Published on 19/09/17

Music Theatre Wales yw prif gwmni opera gyfoes y DU, ac mae wedi’i ymrwymo i gyflwyno gwaith o’r radd flaenaf i’r cyhoedd.

Byth ers i’r cwmni gael ei ffurfio yn 1988, mae Music Theatre Wales wedi cael ei adnabod fel grym o bwys ym myd yr opera yn y DU, gan gyflwyno gwaith newydd ar raddfa agos-atoch, a hwnnw’n eofn, yn gyffrous ac yn wahanol, ac yn cael ei nodweddu’n arbennig gan yr effaith bwerus a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd.

Yng Nghaerdydd y mae ein pencadlys, ac fel cwmni Cymreig sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ein nod yw cyflwyno gwaith rhagorol oddi mewn i Gymru er budd cynulleidfaoedd, cyflwynwyr ac artistiaid Cymreig; a chyflawni mwy dros Gymru trwy arddangos diwylliant cyfoes a ddatblygwyd yng Nghymru, a hynny mewn prif ganolfannau a gwyliau yn y DU a thu hwnt.

Mae Music Theatre Wales yn elusen gofrestredig ac yn gwmni a gyfyngir gan warant. Bydd Geraint Davies CBE, Cadeirydd presennol Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, yn camu i lawr yn 2018 ar ddiwedd degawd lle gwelwyd MTW, dan ei arweiniad ef, yn adeiladu ar ei enw da yn lleol ac yn ennill bri yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am arloesedd a rhagoriaeth.

Rydym ar drothwy cyfnod newydd, gwefreiddiol yn ein datblygiad creadigol, ac yn chwilio am y person cywir i’n harwain drwyddo fel Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Beth bynnag yw eich cefndir a’ch profiad, os ydych yn rhannu ein cyffro ynghylch gwaith MTW ac yn credu bod eich nodweddion personol, gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn gweddu’n dda i’r disgrifiad o’r rôl a’r fanyleb bersonol a nodir isod, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Noder, os gwelwch yn dda, nad yw Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn derbyn tâl am y gwaith, ond telir unrhyw gostau rhesymol.

Disgrifiad o’r rôl

Bydd y Cadeirydd, gan gydweithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yn gwneud y canlynol:

 • Darparu arweiniad cynhwysol i MTW a’i Fwrdd o Ymddiriedolwyr, fel bod yr Elusen yn cael ei llywodraethu’n effeithiol. Bydd hyn yn golygu gosod agenda’r Bwrdd, hwyluso perthynas briodol ac effeithlon rhwng Ymddiriedolwyr, a rhwng y Bwrdd a’i is-bwyllgor(au), a chadw ffocws y Bwrdd ar faterion strategol
 • Sicrhau bod gwybodaeth dryloyw yn cael ei darparu i’r Ymddiriedolwyr, gan roi digon o amser iddynt ystyried materion hollbwysig a gosod terfynau amser realistig i’r Bwrdd wneud penderfyniadau ar sail yr wybodaeth honno
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn cael ei adnewyddu’n rheolaidd, a’i fod yn cynnwys y cydbwysedd priodol, gan alluogi Ymddiriedolwyr unigol i nodi ym mha fodd y gallai eu set penodol hwy o sgiliau a phrofiadau fod o fudd i MTW
 • Rhoi cefnogaeth i ymddiriedolwyr newydd trwy ddarparu rhaglen sefydlu gynhwysfawr
 • Meithrin datblygiad y Bwrdd yn ei gyfanrwydd, gan sicrhau bod gwybodaeth yr ymddiriedolwyr yn gyfredol yng nghyd-destun y canllawiau diweddaraf ar ymarfer da, ac unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eu statws cyfreithiol, rolau a chyfrifoldebau fel ymddiriedolwyr
 • Monitro effeithiolrwydd Ymddiriedolwyr unigol, a’r Bwrdd yn gyffredinol, mynd trwy adolygiad perfformiad blynyddol fel Cadeirydd, hwyluso adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y Bwrdd, a chynnal adolygiad perfformiad blynyddol o’r Prif Weithredwr
 • Gweithredu fel llefarydd a llysgennad ar ran MTW mewn amryw o gyd-destunau, megis perfformiadau, digwyddiadau, cyfarfodydd, y wasg a’r cyfryngau darlledu, a hynny ochr yn ochr â, neu yn absenoldeb, y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Artistig
 • Cyflawni’r dyletswyddau statudol sy’n rhan o swydd Cadeirydd sefydliad elusennol
 • Cadw llygad ar y darlun mawr, gan alluogi’r Bwrdd i adnabod a rheoli risgiau a chroesawu cyfleoedd, ynghyd â diogelu enw da cyffredinol ac iechyd ariannol MTW

Dangosol yn unig yw’r disgrifiad swydd hwn, ac nid yw’n gwbl gynhwysfawr. Disgwylir i’r Cadeirydd ymgymryd â’r holl ddyletswyddau ychwanegol y bernir eu bod yn rhesymol gymesur â’r rôl.

Manyleb bersonol

Yn ogystal â’r nodweddion y disgwylir i bob un o ymddiriedolwyr MTW feddu arnynt, rydym hefyd yn chwilio am y canlynol:

Nodweddion personol

 • Brwdfrydedd dilys ac angerddol ynghylch gwaith MTW, a hwnnw’n gwbl amlwg, yn cael ei danategu gan ymrwymiad cryf i gynnal y rheswm dros fodolaeth y cwmni, a dilyn ei amcanion strategol
 • Agwedd foesegol at arweinyddiaeth, gan sicrhau cysondeb rhwng yr hyn rydych yn ei ddweud, eich ymddygiad, y systemau a’r prosesau rydych yn eu cefnogi, a’r diwylliant rydych yn ei feithrin o fewn y cwmni
 • Parodrwydd i annog dadl ddeallus a heriol, i wrando ar farn pobl eraill, i ofyn am gyngor arbenigol, ac i ddysgu trwy brosesau trylwyr o hunan-ymwybyddiaeth feirniadol, tra ar yr un pryd yn barod i wneud penderfyniadau anodd pan fo angen
 • Y ddoethineb i ddirnad pryd y mae angen cael trafodaethau anodd, a’r hunanhyder i fynd i’r afael â hwy mewn modd sy’n dangos tact, diplomyddiaeth a disgresiwn
 • Argaeledd a pharodrwydd i roi’r amser y mae’r rôl yn gofyn amdano, yn enwedig mewn amgylchiadau heriol
 • Deallusrwydd strategol, a’r gallu i ennyn parch o fewn MTW a’r tu allan iddo
 • Record dda o gyflawniad llwyddiannus drwy gydol eich gyrfa

Gwybodaeth a dealltwriaeth

 • Gwaith, hanes ac uchelgeisiau Music Theatre Wales
 • Rôl y celfyddydau mewn cymdeithas, yn cynnwys y materion cyfredol sy’n effeithio ar y sector
 • Trefn lywodraethol sefydliadau celfyddydol elusennol
 • Y cyd-destunau gwleidyddol y mae MTW yn gweithredu ynddynt

Sgiliau

 • Sgiliau rhyngbersonol cryf, yn cynnwys gwrando, cymell a herio eraill, datblygu cysylltiadau, adeiladu tîm, gweithio mewn tîm ac arwain tîm
 • Llywio drwy gyfnod o newid
 • Sgiliau rheoli, yn cynnwys rheoli llinell, adolygu perfformiad, cadeirio cyfarfodydd, rhoi arweiniad, a rheoli argyfwng
 • Sgiliau rhwydweithio ac eiriolaeth, a’r gallu i weithredu fel llysgennad ar ran MTW
 • Sgiliau mewn rheoli cyllid
 • Byddai sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn fanteisiol, ond nid ydynt yn un o ofynion hanfodol y swydd

Profiad

 • Profiad o roi arweiniad strategol ar lefel uwch o fewn sefydliad
 • Arolygiaeth ariannol ar lefel uwch
 • Cynllunio busnes
 • Ymgysylltiad â’r celfyddydau

Ymrwymiad amser

Cynhelir pedwar cyfarfod o’r prif Fwrdd bob blwyddyn. Ar hyn o bryd, y mae dau is-bwyllgor o’r Bwrdd: Cyllid a Dibenion Cyffredinol (C&DC), ac is-bwyllgor a sefydlwyd i oruchwylio’r broses recriwtio hon. Disgwylir i’r Cadeirydd eistedd ar y pwyllgor C&DC, sy’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r Bwrdd yn anelu at gynnal un ‘diwrnod i ffwrdd’ bob blwyddyn, yn ogystal â chyfarfodydd rheolaidd.

Disgwylir i’r Cadeirydd gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Prif Weithredwr, a chynrychioli’r Elusen mewn gwahanol gyfarfodydd gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol.

Disgwylir y bydd yr ymrwymiad amser i’r ymgeisydd llwyddiannus tua tri diwrnod y mis, er y gallai hynny gynyddu ar adegau pan fo’r Cwmni’n recriwtio uwch-staff, neu pan fo’n rheoli cyfnod o newid mawr neu bontio.

Y broses

Mae Music Theatre Wales yn dymuno cymhwyso’r un egwyddorion cyfle cyfartal wrth benodi Cadeirydd newydd ag y byddai yn achos ei gyflogai. Mae MTW yn ymgyrraedd at fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal; ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd, cyflogai na phenodiad yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail y canlynol: rhyw, hil, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, statws priodasol, anabledd, tueddfryd rhywiol, oedran, gofalu am rai sy’n dibynnu arnynt, daliadau gwleidyddol na daliadau crefyddol.

Dylid ebostio datganiadau o ddiddordeb, yn cynnwys CV, at y Prif Weithredwr, Carole Strachan, ar carole@musictheatre.wales. Gofynnir i chi sicrhau bod eich cais yn rhoi sylw manwl i’r fanyleb bersonol ac yn darparu tystiolaeth o’r modd yr ydych, yn eich barn chi, yn cwrdd â’r meini prawf. Gobeithiwn y bydd Cadeirydd newydd yn y swydd erbyn diwedd Mawrth 2018, a disgwyliwn gynnal cyfweliadau cyn y Nadolig 2017.

Bydd pob datganiad o ddiddordeb yn cael ei ystyried gan aelodau o’r Is-bwyllgor Recriwtio, ac o ganlyniad mae’n bosibl y byddant yn estyn gwahoddiad i chi gwrdd â hwy am sgwrs ynghylch eich cais. Cymerir y penderfyniad i benodi Cadeirydd newydd gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr llawn, a gynghorir gan yr Is-bwyllgor Recriwtio.

Penodir y Cadeirydd am gyfnod cychwynnol o dair blynedd, a gall ef/hi wasanaethu am hyd at ddau dymor pellach o dair blynedd.

Medi 2017

CYLCHLYTHYR

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr