Cyhoeddwyd ar 26/10/18

Gan Music Theatre Wales

 

Mae Music Theatre Wales yn chwilio am ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd

Music Theatre Wales yw’r prif gwmni opera gyfoes yn y DU; mae’n comisiynu gweithiau newydd a chreu cynyrchiadau newydd o gampweithiau modern sy’n bodoli eisoes, a theithio’r gweithiau hyn i leoliadau ledled y DU.

Rydym yn creu gwaith ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno cael profiad o theatr gerdd sy’n ddramatig, yn eofn ac yn peri i rywun feddwl. Mae’r byd rydym yn gweithredu ynddo yn newid yn economaidd ac yn ddiwylliannol, ac mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod y bobl sy’n creu, perfformio a mynychu ein cynyrchiadau yn cynrychioli pob carfan o gymdeithas.

Er mwyn sicrhau bod Music Theatre Wales yn parhau i greu gwaith sy’n ddeinamig, yn berthnasol ac yn apelio at yr emosiynau, rhaid i ni ddod o hyd i ddulliau newydd o weithio, ac rydym yn awyddus i archwilio gwahanol ddulliau o greu opera newydd. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gydag artistiaid a chanddynt ddylanwadau diwylliannol ac artistig gwahanol, ac sy’n dod o amrywiaeth o genres cerddorol a ffurfiau celfyddydol, gan berfformio gwaith mewn gwahanol fathau o leoliadau ac ardaloedd. Trwy ddod o hyd i ddulliau newydd o weithio, rydym yn anelu at ddenu pobl nad ydynt yn ystyried eu hunain yn fynychwyr opera, neu sy’n teimlo bod y dull artistig hwn yn eu heithrio, yn ogystal â darparu gweithiau newydd ar gyfer y mynychwyr opera mwyaf brwdfrydig.

Ymddiriedolwyr

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd i’n cefnogi wrth i ni agor ein hunain i ddull o weithio mewn ffordd sy’n fwy hyblyg a dychmygus. Rydym yn gweithio i geisio ehangu’r ystod o brofiadau (personol a phroffesiynol), safbwyntiau diwylliannol a diddordebau artistig sydd yn ein Bwrdd, a byddem yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n credu bod ganddynt rywbeth i’w gynnig, ac a allai fod yn eiriolwr brwdfrydig dros ein gwaith.

Mae gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, dan arweiniad y Cadeirydd, Christine Bradwell, reolaeth lawn dros ein sefydliad, ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod y cwmni’n cael ei reoli mewn dull effeithiol, effeithlon, moesegol a chynaliadwy. Bydd bod yn Ymddiriedolwr yn eich galluogi i ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch profiad i gefnogi ein gwaith ni, a’r sector diwylliannol, mewn dull mwy eang. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau newydd, a fydd yn fanteisiol i chi yn broffesiynol ac yn bersonol. Gallwch ddysgu rhagor am waith Ymddiriedolwyr trwy ymweld â gwefan y Comisiwn Elusennau: www.gov.uk.

Mae’r Bwrdd yn cynnal pedwar cyfarfod bob blwyddyn, a hynny fel arfer yng Nghaerdydd; y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw un o’r cyfarfodydd hyn, ac rydym yn anelu at gynnal diwrnod i ffwrdd ar gyfer y Bwrdd unwaith bob rhyw ddwy flynedd.

Mae pob swydd yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ond bydd unrhyw gostau rhesymol, megis costau teithio a chostau gofal plant, yn cael eu had-dalu.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr sy’n rhannu ein gweledigaeth, a fydd yn fodlon herio rhagdybiaethau, yn cynrychioli ein cynulleidfaoedd a’n hartistiaid, ac yn cefnogi ein tîm o staff.

Cefndir

Byth ers i’r cwmni gael ei sefydlu yng Nghaerdydd yn 1988, mae Music Theatre Wales wedi cael ei gydnabod fel grym hollbwysig ym myd opera yn y DU, gan gyflwyno gwaith newydd ar raddfa agos-atoch sy’n cael ei nodweddu gan yr effaith bwerus a gaiff ar gynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd. Ewch i www.musictheatre.wales am ragor o wybodaeth ynghylch pwy ydyn ni, a beth rydyn ni’n ei wneud.

Mae Music Theatre Wales yn elusen gofrestredig ac yn gwmni a gyfyngir gan warant. Rydym yn derbyn cyllid rheolaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn ceisio am arian loteri gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i gefnogi ein gwaith yn Lloegr. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn anelu at godi rhwng £100,000 a £150,000 y flwyddyn drwy ffynonellau preifat, megis ymddiriedolaethau ac unigolion.

Ceisiadau

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o ymddiriedolwyr Music Theatre Wales, anfonwch neges ebost neu ysgrifennu at ein Prif Weithredwr, Carole Strachan. Hoffem i chi amlinellu pam mae gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Bwrdd, beth sy’n apelio atoch o ran y gwaith, a sut gallai eich profiadau – proffesiynol a phersonol – ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth. Anfonwch ebost at carole@musictheatre.wales neu ysgrifennu at Carole Strachan, Prif Weithredwr, Music Theatre Wales, Pascoe House, 54 Bute Street, Caerdydd CF10 5AF.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hyn a ddisgwylir gan ymddiriedolwr, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2049 8471 i gael sgwrs anffurfiol gydag un o dîm staff Music Theatre Wales.

Byddwn yn gwahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfarfod gydag un o aelodau cyfredol y Bwrdd. Y bwriad yw i ymddiriedolwyr newydd ymuno â’r Bwrdd cyn gynted ag y bo modd.

Dyddiad cau: Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

CYLCHLYTHYR Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr