Cynllunio ar gyfer cynhyrchu ein opera nesaf

VIOLET  gan Tom Coult ac Alice Birch – cyd-gomisiwn a chyd-gynhyrchiad 
gyda Britten Pears Arts a Theater Magdeburg

Mae dros bedwar mis wedi mynd heibio ers i ni orfod gohirio premiere byd yr opera Violet, ac eto mae natur amhosibl cynllunio go iawn oherwydd y pandemig Coronavirus yn parhau i gydio’n dynn ynom. Dylai’r opera fod wedi agor fel rhan o Ŵyl Aldeburgh 2020, ychydig ddyddiau’n unig ar ôl y dyddiad pan ddylai Consierto newydd Tom Coult i’r Ffidil fod wedi cael ei berfformiad cyntaf gan Daniel Pioro a’r BBC Philharmonic. Byddai haf 2020 wedi bod yn gyfnod pwysig i Tom ond, fel llawer un arall, cafodd ei orfodi i aros. Fodd bynnag, rydym ni a’n cyd-gynhyrchwyr yn parhau i ymrwymo’n llwyr i sicrhau y bydd Violet yn cyrraedd y llwyfan ar y cyfle cyntaf a’r mwyaf diogel, ac rydym yn gweithio tuag at hynny gan gydbwyso optimistiaeth a gofal. Mae’n waith sydd wedi ei gyfansoddi’n hyfryd ac ystyriol iawn, a rhywsut mae’n llwyddo i daro’r Zeitgeist, gan gychwyn fel ag y mae gyda’r hen drefn yn chwalu’n llwyr o ganlyniad i ddigwyddiad catastroffig nad oes modd ei reoli. Ychydig a wydden nhw!

Rydyn ni’n cynllunio i gyflwyno premiere Violet ym mis Ebrill 2021 yn Snape, cartref Gŵyl Aldeburgh Benjamin Britten, a’i chyflwyno ar daith yng Nghymru ac o bosibl mewn un neu ddau o leoliadau ychwanegol yn Lloegr dros y misoedd dilynol. Lluniwyd y cynllun hwn ym mis Ebrill eleni, ac fel y saif pethau ar hyn o bryd rydym yn obeithiol iawn y gallwn lynu ato – ond does neb ohonom mewn sefyllfa i gadarnhau y naill ffordd na’r llall. Rydym yn dibynnu ar gael lleoliadau sy’n barod ac yn abl i agor eu drysau a chyflwyno’r opera newydd gyffrous hon; maent hwythau’n dibynnu ar gael digon o arian i sicrhau eu parhad yn y tymor hir, ac ar gynulleidfaoedd sy’n barod i ddychwelyd cyn gynted ag y gallant agor.

Er gwaetha’r ansicrwydd parhaus, mae’r tîm creadigol yn dal i weithio ar y cynllun fel bod modd i ni fod yn barod i fynd cyn gynted ag y gallwn, i ddechrau ymarfer ym mis Mawrth a pherfformio ym mis Ebrill. Ac am dîm sydd gennym ni:

  • Arweinydd Andrew Gourlay
  • Cyfarwyddwr Jude Christian
  • Cynllunydd Rose Elnile
  • Cynllunydd Goleuo Joshua Pharo

Dyma grynodeb o’r stori i godi awydd arnoch am ragor:

Mae’r gwaith wedi’i leoli mewn cymuned sy’n rhedeg ar amserlen gaeth yn cael ei phennu gan gloc y pentref a’i rheoli gan y dynion mewn awdurdod. Wrth i’r cloc, am reswm cwbl anesboniadwy, ddechrau colli un awr bob dydd, mae trefn yn troi’n anhrefn llwyr. Wrth i bawb a phopeth ddechrau mynd ar chwâl, mae Violet yn synhwyro bod yna fywyd newydd i’w ddarganfod, ac mae’n mynd i chwilio amdano. Mae arc y naratif yn wahanol iawn i lawer o weithiau yn repertoire traddodiadol yr opera: ar y dechrau, mae’r arwres yn ynysig ac anhapus, ond mae ei theimlad o ryddid ac effaith yn dechrau cynyddu wrth i berthnasoedd newid, wrth i ofnau gynyddu, ac wrth i amser ei hun ddechrau chwalu. Mae hon yn opera sy’n ymateb i’r alwad gynyddol am weithiau sy’n berthnasol i fywyd cyfoes, ac yn enwedig y portread o fenywod, sy’n elfen bwerus o waith ysgrifennu Alice Birch ar gyfer y llwyfan, y teledu a ffilm.

25 AWST 2020:
Datganiad Cydraddoldeb

4 AWST 2020: MAE MUSIC THEATRE WALES YN LANSIO CYFEIRIADAU NEWYDD / NEW DIRECTIONS