English
 
 

Mae Music Theatre Wales yn chwilio am ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd

Am dros 30 mlynedd mae Music Theatre Wales wedi ymfalchïo yn y modd y mae wedi cyflwyno opera fel ffurf fyw a chyfoes – gan dynnu at ei gilydd y gerddoriaeth a’r theatr fwyaf anturus a chyffrous i adrodd straeon newydd mewn dulliau newydd. Credwn ei bod bellach yn bryd i ni adolygu’n dull o fynd i’r afael â’r gwaith hwn, gan ddechrau trwy ofyn pwy ddylai fod yn ei wneud, ac i bwy y bwriadwyd ef, gan ailddychmygu sut yn union y dylai opera edrych a swnio yn y 2020au.

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd – pobl i’n cefnogi wrth i ni ddechrau darparu’r rhaglenni newydd hyn. Rydym yn awyddus iawn i ehangu’r ystod o brofiadau byw, safbwyntiau diwylliannol a diddordebau diwylliannol yn ein Bwrdd, ac yn croesawu ceisiadau oddi wrth unrhyw un sy’n credu bod ganddynt rywbeth i’w gynnig ac a allai fod yn eiriolwr brwdfrydig dros ein gwaith. Rydym hefyd yn awyddus i glywed oddi wrth siaradwyr Cymraeg.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, dan arweiniad ein Cadeirydd, Christine Bradwell, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros y cwmni, gan sicrhau ei fod yn cael ei reoli mewn modd effeithiol, effeithlon, moesegol a chynaliadwy. Bydd bod yn Ymddiriedolwr yn eich galluogi i ddefnyddio’ch gwybodaeth a’ch profiad i gefnogi ein gwaith a’r bobl rydym yn gweithio gyda hwy. Bydd hefyd yn gyfle i chi ddatblygu sgiliau newydd, a fydd yn fanteisiol i chi yn broffesiynol ac yn bersonol. Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hyn mae bod yn Ymddiriedolwr yn ei olygu, ewch i https://www.gov.uk/guidance/charity-commission-guidance.

Mae’r Bwrdd yn cynnal pedwar cyfarfod y flwyddyn, naill ai yn ein pencadlys yng Nghaerdydd, neu yn rhithiol dros Zoom.

Mae pob swydd yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ond telir unrhyw gostau rhesymol, megis costau teithio a chostau gofal plant. Darperir cymorth mynediad yn ôl yr angen i unrhyw un a chanddynt anghenion penodol.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr a fydd yn rhannu ein gweledigaeth, yn herio rhagdybiaethau, yn cynrychioli ein cynulleidfaoedd a’n hartistiaid, ac yn cefnogi ein tîm o staff.

Download our Trustee Pack


Rhagor o wybodaeth am Music Theatre Wales

Ewch i www.musictheatre.wales i gael rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud.

Mae Music Theatre Wales yn elusen gofrestredig ac yn gwmni a gyfyngir gan warant. Rydym yn derbyn cyllid rheolaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae gennym record lwyddiannus o godi arian o ffynonellau preifat, megis ymddiriedolaethau ac unigolion.