Cyhoeddwyd ar 08/04/24

 

Mae Music. Theatre. Wales.
Yn recriwtio Rheolwr Prosiect
– Future Directions (RCT)

Mae MTW yn recriwtio Rheolwr Prosiect llawrydd i'n cefnogi gyda chyflwyno ein rhaglen Future Directions ar draws sir Rhondda Cynon Taf dros gyfnod o 12 mis.

Ffi: £6,000 (a threuliau) am hyd at 30 diwrnod o waith rhwng Mai 2024-Mai 2025.

Mae Future Directions yn rhaglen i bobl ifanc sy'n archwilio sut y gall opera ddod yn ffordd fynegiannol bwerus i bobl o bob cefndir a hunaniaeth. Gan weithio mewn cydweithrediad istiaid proffesiynol, mae grŵp ifanc, niwroamrywiol o bobl yn dyfeisio ac yn creu opera ddigidol newydd, yn archwilio eu syniadau ac yn dysgu oddi wrth ac yn ysbrydoli ei gilydd a'r artistiaid cefnogol.

Future Directions | Music Theatre Wales | Music Theatre Wales

Mae Future Directions yn brosiect blynyddol sy'n ganolog i prif weithgarwch y Cwmni. Caiff y prosiect ei gyflwyno mewn partneriaeth â Theatr Hijinx. Yn 2024-2025, bydd y prosiect yn cael ei gynnal yn ardal RCT ac fe'i cefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol RCT.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n dod â phrofiad ac arbenigedd mewn rheoli prosiectau ac ymgysylltu â'r gymuned, sy'n gallu gweithio'n gyflym i gyflawni a chyflwyno adroddiad ar y prosiect o’r dechrau i’r diwedd. Mae gwybodaeth am ardal RCT, a'i gwasanaethau creadigol ac ieuenctid, yn allweddol i lwyddiant yn y rôl hon felly rydym yn awyddus i recriwtio rhywun sy'n gweithio neu'n byw o fewn RCT neu sydd â gwybodaeth amlwg am gymuned RCT.

Yn adrodd i Reolwr Cyffredinol MTW, ac yn gweithio'n gydweithredol gyda phartneriaid y prosiect (Hijinx a CBC RCT) yn ogystal â Hwylusydd Prosiect Cyfeiriadau Dyfodol, mae'r rôl yn cynnwys:

  • gweithio gydag ysgolion, colegau / prifysgolion, grwpiau creadigol a rhwydweithiau pobl ifanc eraill ledled RCT i drefnu cyfres o weithdai recriwtio cyfranogol yn Hydref 2024;
  • meithrin perthnasoedd gydag ysgolion, colegau / prifysgolion, grwpiau creadigol a grwpiau a rhwydweithiau pobl ifanc eraill ledled RCT, gan sicrhau presenoldeb da mewn digwyddiadau recriwtio a phreswylfeydd;
  • trefnu ac amserlennu sesiynau creadigol ar-lein rheolaidd ar gyfer y tîm creadigol a'r cyfranogwyr ifanc;
  • cynllunio a gweithredu dwy breswylfa 3 diwrnod (Chwefror a Mai 2025) lle bydd y gwaith o greu'r opera ddigidol yn digwydd;
  • adrodd a gwerthuso ar ôl y prosiect.

Mae'r fanyleb llawn ar gyfer y swydd a'r person, ynghyd â manylion pellach am amserlen y prosiect, i'w gael yma: Pecyn Swydd Llawn

Cytundeb: Cytundeb llawrydd oddeutu 12 mis (yn ddibynnol ar ddyddiad cychwyn)
Dyddiau/Oriau: Hyblyg a rhan amser, hyd at 30 awr ar draws gyfnod y cytndeb.
Lleoliad: Mae hon yn rôl gweithio o bell/gartref gan ein bod yn disgwyl i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli yn RCT neu dreulio cyfnodau o amser yno. Efallai bydd angen cyfarfodydd wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd ac os bydd yr ymgeisydd a ddewisir yn dymuno gweithio o swyddfeydd MTW yn Chapter, Caerdydd, bydd hyn yn cael ei groesawu ac yn cael ei ddarparu.
Fee / benefits:

£6,000, yn seiliedig ar £200 y dydd am 30 diwrnod o waith.

Bydd treuliau rhesymol a gytunwyd o flaen llaw yn cael eu had-dalu – bydd y rhain yn cael eu trafod ac yn cael eu cytuno yn seiliedig ar lleoliad gwaith y deiliad y swydd.

Mae MTW yn cynnig Rhaglen Cymorth i Weithwyr trwy Health Assured sy'n darparu cymorth iechyd a llesiant i unrhyw un sy'n gweithio i MTW naill ai ar sail barhaol, lawrydd neu fel gwirfoddolwr.

Mae MTW yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus a bydd yn gweithio'n agos gyda deiliad y swydd i sicrhau bod eu hanghenion cael eu bodloni. Bydd hyfforddiant diogelu cydnabyddedig yn cael ei ddarparu fel rhan o'r rôl.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 10 May, 12 canol dydd.
Cyfweliadau: Dydd Mercher 15 a dydd Iau 16 Mai ar Zoom neu yn swyddfeydd MTW yn Chapter, fel y ffafrir.
Dyddiad Cychwyn: CGAPH yn dilyn y cyfweliadau; yn ddelfrydol erbyn diwedd Mai 2024.

I wneud cais, gyrrwch lythyr eglurhaol a CV i kathryn@musictheatre.wales. Os hoffech gyflwyno'ch cais mewn fformat gwahanol, byddem yn hapus i ddarparu ar gyfer hyn. I drafod hyn, neu i sgwrsio trwy unrhyw ofynion mynediad neu gynhwysiant ychwanegol, neu addasiadau rhesymol eraill, cysylltwch â Kathryn fel uchod.

Am fanyleb llawn ar gyfer y swydd a gwybodaeth am sut i wneud cais, lawrlwythwch y: Pecyn Swydd Llawn

Mae Music Theatre Wales yn ymrwymedig i gyflawni mwy o gydraddoldeb fel sefydliad ac fel cyflogwr, ac yn ymrwymedig i wella ein hamrywiaeth er mwyn adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn annog ceisiadau gan bobl o ystod eang o gefndiroedd, gyda sgiliau a phrofiadau gwahanol i'w dwyn i mewn i'n sefydliad. Fel rhan o'n hymrwymiad i gynyddu amrywiaeth yn ein gweithlu, rydym yn darparu cynllun cyfweliad gwarantedig i ymgeiswyr sy'n bodloni gofynion sylfaenol y swydd sy'n anabl, niwroamrywiol neu bobl y mwyafrif byd-eang.

I sicrhau bod ein proses gyfweld yn hygyrch i'r pwll ehangaf o ymgeiswyr, byddwn yn darparu holl gwestiynau'r cyfweliad, a manylion am fformat y cyfweliad, ymlaen llaw.

Gan fod MTW wedi'i leoli yng Nghymru ac y bydd y rôl hon wedi'i hymgorffori o fewn RCT, mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon