English
 

Amdanom ni

Mae Music Theatre Wales yn bodoli er mwyn anadlu bywyd newydd i mewn i opera a theatr gerddoriaeth fel ffurfiau cyfoes o fynegiant artistig: adrodd straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth.

A ninnau wedi ein lleoli yng Nghymru, rydym yn newid y ffordd mae opera’n cael ei gwneud a’i dirnad, a hynny trwy fynd i’r afael â’r rhai sy’n ei chreu, gan estyn allan i gynulleidfaoedd newydd a mwy amrywiol, a thrwy greu gwaith newydd sy’n ymateb i’r gymdeithas ac yn ei hadlewyrchu: rhoi llais newydd a pherchnogaeth newydd i opera; dathlu opera fel ffurf amlddisgyblaethol.

Wrth galon ein gwaith y mae’r dyhead i ddarganfod a chefnogi datblygiad talentau newydd a syniadau newydd. Rydym yn gweithio gydag artistiaid o’r radd flaenaf sy’n newydd i fyd yr opera, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi cael eu hanwybyddu neu eu heithrio gan opera; gyda phobl ifanc ledled Cymru, a gyda chymunedau nad ydynt yn draddodiadol wedi bod yn rhan o fyd yr opera. Rydym yn datblygu amrywiaeth y cwmni, y bobl rydym yn gweithio gyda hwy, a’r cynulleidfaoedd rydym yn eu cyrraedd.

Animation from Pride (A Lion’s Roar)

Mae MTW yn newid

Byth ers ein sefydliad ym 1988, mae MTW wedi bod yn sbardun dros newid a datblygu opera yn y DU. Cawn ein hannog gan gred angerddol y gall opera newydd ei chreu, ddarparu rhai o'r profiadau mwyaf cyffrous a phwerus, ac rydym bob amser wedi bod eisiau rhannu hyn mor eang ag sy'n bosibl.

Wrth i ni gamu i 2019, dechreuasom ofyn i ni ein hunain beth oedd angen i ni ei wneud i sicrhau bod ein gwaith yn parhau'n berthnasol ac arloesol. Roedd ein cynulleidfa'n ffyddlon ac wedi'i hymgysylltu'n llwyr, ond nid oedd yn tyfu ac nid oedd yn adlewyrchu cymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Wrth i'r pandemig daro yng ngwanwyn 2020, roeddem yn teithio â Denis & Katya, gwaith radical newydd a oedd yn defnyddio sgiliau ac iaith opera i archwilio stori gyfoes amlwg - canu a cherddoriaeth wych a oedd yn siapio a dwysáu'r ddrama, dyluniad a oedd wedi'i gyfannu yn adroddiad y stori, ac ymgysylltiad empathetig, dwys â'i stori a chymeriadau. Cyflwynasom y gwaith hwn fel ffordd newydd ymlaen i opera, yn ei arddull gerddorol a theatraidd a'r grymoedd lleiaf a ddefnyddiai - dim ond dau gantor, pedwar sielydd ac electroneg. Cawsom ein hysbrydoli ganddo hefyd i ddarparu Prosiect Ymgynghori a Chreadigol i Bobl Ifanc a'i nod oedd cynnig cyfle creadigol i bobl ifanc feddwl am, ac ysgrifennu opera, yn ogystal â rhoi adborth i ni ar y darn ei hun a sut oeddem yn gweithio. Roeddem eisoes ar ein ffordd, ond roedd cryn dipyn o ffordd i fynd.

Wrth i'r cyfnod clo afael ac ildiodd y cynllunio senarios a dal gafael ar ffyrdd presennol o weithio i fyfyrio'n ddyfnach, gwelsom fod gennym y cyfle perffaith i ail-ddychmygu'r ffordd ymlaen:

Ni amharir ar ein nod craidd - i arddangos y gall opera gael llais gwirioneddol gyfoes. Ond wrth i gymdeithas newid, felly hefyd ei chelf a'r rôl y mae celf yn ei chwarae mewn cymdeithas. Mae effaith Covid a galw cynyddol am newid cymdeithasol, yn anad dim, wedi'i sbarduno gan Black Lives Matter a We Shall Not Be Removed, wedi rhoi'r cyfle a'r hwb i ni adolygu ein gwaith. Roedd yn bryd gofyn: Sut beth yw cwmni opera cyfoes?

O hyn ymlaen, byddwn yn archwilio'r rôl newydd y gall opera a theatr gerdd ei chwarae mewn cymdeithas. Hoffem arddangos, nid yn unig ansawdd y gwaith a gynhyrchwn a'i geingarwch, ond ei werth cymdeithasol a'i botensial i weithio ag iaith ddiwylliannol a cherddorol sy'n ehangu o hyd. Rhannwn y farn fod angen i ni gyflawni mwy o degwch ar draws cymdeithas, yn cynnwys y celfyddydau, a chredwn fod gan y ffurf ar gelfyddyd a garwn - yn ei hanfod, adrodd straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth a theatr - y gallu i gofleidio a dathlu hyn. I alluogi hyn i ddigwydd, rydym yn ail-feddwl ein proses greadigol.

Rydym yn gosod dwy raglen newydd wrth galon ein gwaith - Cyfeiriadau Newydd (link) a Cyfeiriadau yn y Dyfodol (link).

Wrth wraidd y ddwy raglen, mae gwrando, dysgu a rhannu. Bydd yr ymagwedd hon yn arwain ffynhonnell greadigol newydd ar gyfer ein gwaith perfformio yn y dyfodol - opera newydd sy'n cynnwys, ac ar gyfer, cymuned gynyddol amrywiol.

Dyma weledigaeth feiddgar newydd i MTW, yn driw i'n gwreiddiau, ac yn driw i'r oes yr ydym yn byw ynddi.

Board members

  • Christine Bradwell (Chair)
  • Clare Edwards
  • Tony Followell
  • Louis Gray
  • Andrew Kurowski
  • Geraint Lewis
  • Anna Pool
  • Dylan Rees
  • Phillippa Scammel
  • Christian White

Greek
Photography by Clive Barda

Hanes

Wedi'i sefydlu ym 1988 drwy uniad Cardiff a St Donats Music Theatre Ensemble ym 1988, mae Music Theatre Wales wedi bod yn rym arloesol mewn opera newydd ledled y DU, yn creu gwaith mentrus a beiddgar, gan archwilio'r hyn y gall opera fod a sut y gall gyrraedd cynulleidfaoedd. Rydym wedi gweithio â nifer o gyfansoddwyr mwyaf llwyddiannus ein hoes, a phryfocio a herio cyfansoddwyr ac ysgrifenwyr sy'n newydd i'r ffurf hon. Ein nod, ers y cychwyn, yw sicrhau bod opera a theatr gerdd yn parhau'n ffyrdd perthnasol, bywiog a chyfoes o fynegi, gyda'r gallu i gyffwrdd â'r galon ac agor y meddwl a rhoi profiadau pwerus a chofiadwy i gynulleidfaoedd.

Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, rydym wedi adeiladu enw da rhyngwladol am arloesedd ac ansawdd, gan berfformio a gweithio â phartneriaid ledled Ewrop, yn Sgandinafia ac yng Ngogledd America.

Mae MTW wedi creu 39 o gynyrchiadau byw, yn cynnwys 18 première byd, a 4 gwaith digidol. Mae ein cynhyrchiad byw nesaf, Violet , gan Tom Coult ac Alice Birch (cyd-gomisiwn wedi'i gyd-gynhyrchu â Britten Pears Arts a'i lwyfannu ar y cyd â London Sinfonietta), wedi'i drefnu i gael ei berfformio gyntaf ym mis Mehefin 2022.

Yn 2018, dechreuasom weithio ar y cyd â London Sinfonietta, gan greu gyda'n gilydd, pwerdy newydd ar gyfer creu opera newydd yn y DU.

Ghost Patrol
Photography by Clive Barda

Partneriaid Cynhyrchu Eraill

Rydym wedi creu cynyrchiadau ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol: Opera Philadelphia, Opera National du Rhin yn Strasbourg, Gŵyl Berlin, Opera Vest yn Norwy, Banff Centre yng Nghanada, Opera Theatre of St Louis, Haarlem Theatre yn yr Iseldiroedd, Treffpunkt yn Stuttgart, Theater Magdeburg yn yr Almaen.

Yn y DU rydym wedi creu cynyrchiadau â'r Royal Opera House, Scottish Opera, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Theatr Brycheiniog, Gŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Cheltenham a HOME ym Manceinion.

Gwobrau

Mae gwobrau yn cynnwys: Yn 2020, enillodd Philip Venables wobr IVOR am Waith Llwyfan i Denis & Katya wedi'i gomisiynu a'i gynhyrchu gan MTW. Enillodd Denis & Katya Wobr Fedora am Opera yn 2019 hefyd.

Gwobrau Theatr TMA - Cyflawniad Arbennig mewn Opera am ein cynhyrchiad o Greek gan Mark-Anthony Turnage yn 2011.

Yn 2013, enillodd Ghost Patrol gan Stuart MacRae a Louise Welsh Wobr South Bank Sky Arts. 

Yn 2013, enwebwyd y sioe ddwbl o In the Locked Room gan Huw Watkins a David Harsent a Ghost Patrol am Olivier.

Dyfarnwyd Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau i Michael McCarthy yng Ngwobrau Theatr Cymru 2015 am ei gynhyrchiad o The Trial.

Dyfarnwyd MBE i gyd-sylfaenwyr MTW - Michael McCarthy a Michael Rafferty - yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2016.

Denis and Katya
Photography by Clive Barda

Polisïau a gweithredu

Mae Music Theatre Wales yn ymroddedig i fod yn agored a thryloyw. Gweler rhai o’n polisïau isod.

Rydym wrthi’n adolygu pob un o bolisïau ein cwmni gan edrych ymlaen at rannu’r rhain gyda chi yma maes o law.

Company Policies

Music Theatre Wales Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Music Theatre Wales Zero Racism Wales