English
 

Amdanom ni

Mae Music Theatre Wales (MTW) yn bodoli er mwyn anadlu bywyd newydd i fyd yr opera, gan ei gyflwyno fel modd o adrodd stori trwy gerddoriaeth a gweithio i adfywio opera fel gweithgaredd llawn mynegiant sy’n hygyrch i bawb. Rydym yn meithrin artistiaid a fydd yn creu opera’r dyfodol ac yn cyflwyno opera mewn dulliau dychmygus a fydd yn helpu i newid y canfyddiad traddodiadol o’r hyn ydyw opera a beth y gall fod. Rydym yn gofyn: Beth yw Opera? Pwy sy’n ei greu? ac Ar gyfer pwy y mae e?

Dros gyfnod o 40 mlynedd, mae MTW wedi bod yn rym dros newid a datblygiad ym myd opera yn y DU, gan greu cyfleoedd trawsnewidiol ar gyfer artistiaid i greu a chael mynediad at opera gyfoes, a hynny’n aml am y tro cyntaf.

Gan weithio gyda nifer o gyfansoddwyr gorau ein cyfnod ni, rydym wedi creu 53 o gynyrchiadau byw, yn cynnwys 23 premiere byd, a 4 gwaith digidol. Yn fwyaf diweddar rydym wedi creu a theithio cynhyrchiad a ganmolwyd yn fawr gan y beirniaid, sef Violet gan Tom Coult a Alice Birch (cyd-gomisiwn a chyd-gynhyrchiad gyda Britten Pears Arts a lwyfannwyd mewn cysylltiad â’r London Sinfonietta), sydd bellach wedi cael ei enwebu ar gyfer un o Wobrau Theatr y DU.

Gyda’n hanes ni o greu gwaith arloesol, rydym wedi cymhwyso’r ffordd hon o feddwl ar ein cyfer ni’n hunain – gan ofyn pa werth allwn ni, fel crëwyr opera newydd, ddod i gymdeithas? Ein hateb yw ailddychmygu beth yw opera, a chreu gwaith sy’n adlewyrchiad gwirioneddol o Gymru a’r DU fel y maent yn awr. Byddwn yn cyflawni hyn trwy ofyn i’r union artistiaid sydd wedi cael eu hanwybyddu neu eu heithrio o fyd yr opera i ddod â’u sgiliau, eu gweledigaeth, eu straeon a’u cerddoriaeth i ffurf sy’n galw’n daer am gyfeiriad newydd ac am gynulleidfa newydd. Ein nod yw dod ag opera’n ôl i gysylltiad â rhagor o bobl a rhagor o gymunedau.

Animation from Pride (A Lion’s Roar)

Mae MTW wedi newid

Byth ers ein sefydliad ym 1988, mae MTW wedi bod yn sbardun dros newid a datblygu opera yn y DU. Cawn ein hannog gan gred angerddol y gall opera newydd ei chreu, ddarparu rhai o'r profiadau mwyaf cyffrous a phwerus, ac rydym bob amser wedi bod eisiau rhannu hyn mor eang ag sy'n bosibl.

Rydym yn awr yn gosod tair elfen o weithgarwch wrth galon ein gwaith i alluogi artistiaid a chymunedau i ddod â’u sgiliau fel storïwyr mewn cerddoriaeth i ffurf yr opera, gan roi llais newydd i opera a rhannu hyn gyda chynulleidfaoedd newydd ac amrywiol.

New Directions : rhaglen flaengar sy’n comisiynu a chefnogi artistiaid profiadol ac addawol o’r Mwyafrif Byd-eang i’w galluogi i greu opera newydd – digidol a byw.

Future Directions: cynllun blaengar dan arweiniad ieuenctid, yn ffocysu ar ymgysylltu pobl ifanc (yn benodol y rhai sy’n wynebu rhwystrau o amgylch anghenion ychwanegol a chyni economaidd-gymdeithasol) ledled Cymru, i gymryd rhan mewn creu gwaith operatig newydd – adrodd stori mewn cerddoriaeth fel opera ddigidol.

Community Connections: mae’r cynllun yma’n ymgorffori dwy elfen: Opera Celfyddyd Stryd/Street Art Opera – mynd ag opera i’r strydoedd. Opera animeiddiedig, wedi’i thaflunio yn yr awyr agored ar waliau ac adeiladau, a gwrando arni ar ffonau clust di-wifr. Creu lleoedd/Place-making: gweithio gyda chymunedau ar greu gwaith newydd sy’n adrodd stori mewn cerddoriaeth, gan godi eu llais eu hunain.

Board members

  • Christine Bradwell (Chair)
  • Clare Edwards
  • Tony Followell
  • Louis Gray
  • Kieran Jones
  • Anna Pool
  • Dylan Rees
  • Phillippa Scammel
  • Mehdi Razi

Greek
Photography by Clive Barda

Hanes

Wedi'i sefydlu ym 1988 drwy uniad Cardiff a St Donats Music Theatre Ensemble ym 1988, mae Music Theatre Wales wedi bod yn rym arloesol mewn opera newydd ledled y DU, yn creu gwaith mentrus a beiddgar, gan archwilio'r hyn y gall opera fod a sut y gall gyrraedd cynulleidfaoedd. Rydym wedi gweithio â nifer o gyfansoddwyr mwyaf llwyddiannus ein hoes, a phryfocio a herio cyfansoddwyr ac ysgrifenwyr sy'n newydd i'r ffurf hon. Ein nod, ers y cychwyn, yw sicrhau bod opera a theatr gerdd yn parhau'n ffyrdd perthnasol, bywiog a chyfoes o fynegi, gyda'r gallu i gyffwrdd â'r galon ac agor y meddwl a rhoi profiadau pwerus a chofiadwy i gynulleidfaoedd.

Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, rydym wedi adeiladu enw da rhyngwladol am arloesedd ac ansawdd, gan berfformio a gweithio â phartneriaid ledled Ewrop, yn Sgandinafia ac yng Ngogledd America.

Mae MTW wedi creu 39 o gynyrchiadau byw, yn cynnwys 18 première byd, a 4 gwaith digidol. Mae ein cynhyrchiad byw nesaf, Violet , gan Tom Coult ac Alice Birch (cyd-gomisiwn wedi'i gyd-gynhyrchu â Britten Pears Arts a'i lwyfannu ar y cyd â London Sinfonietta), wedi'i drefnu i gael ei berfformio gyntaf ym mis Mehefin 2022.

Yn 2018, dechreuasom weithio ar y cyd â London Sinfonietta, gan greu gyda'n gilydd, pwerdy newydd ar gyfer creu opera newydd yn y DU.

Ghost Patrol
Photography by Clive Barda

Partneriaid Cynhyrchu Eraill

Rydym wedi creu cynyrchiadau ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol: Opera Philadelphia, Opera National du Rhin yn Strasbourg, Gŵyl Berlin, Opera Vest yn Norwy, Banff Centre yng Nghanada, Opera Theatre of St Louis, Haarlem Theatre yn yr Iseldiroedd, Treffpunkt yn Stuttgart, Theater Magdeburg yn yr Almaen.

Yn y DU rydym wedi creu cynyrchiadau â'r Royal Opera House, Scottish Opera, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Theatr Brycheiniog, Gŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Cheltenham a HOME ym Manceinion.

Gwobrau

Mae gwobrau yn cynnwys: Yn 2020, enillodd Philip Venables wobr IVOR am Waith Llwyfan i Denis & Katya wedi'i gomisiynu a'i gynhyrchu gan MTW. Enillodd Denis & Katya Wobr Fedora am Opera yn 2019 hefyd.

Gwobrau Theatr TMA - Cyflawniad Arbennig mewn Opera am ein cynhyrchiad o Greek gan Mark-Anthony Turnage yn 2011.

Yn 2013, enillodd Ghost Patrol gan Stuart MacRae a Louise Welsh Wobr South Bank Sky Arts. 

Yn 2013, enwebwyd y sioe ddwbl o In the Locked Room gan Huw Watkins a David Harsent a Ghost Patrol am Olivier.

Dyfarnwyd Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau i Michael McCarthy yng Ngwobrau Theatr Cymru 2015 am ei gynhyrchiad o The Trial.

Dyfarnwyd MBE i gyd-sylfaenwyr MTW - Michael McCarthy a Michael Rafferty - yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2016.

Denis and Katya
Photography by Clive Barda

POLISÏAU A GWEITHREDU

Ein hymrwymiad i gydraddoldeb a chynhwysiant

Mae Music Theatre Wales yn ymroddedig i fod yn agored a thryloyw. Gweler rhai o’n polisïau isod.

Rydym wrthi’n adolygu pob un o bolisïau ein cwmni gan edrych ymlaen at rannu’r rhain gyda chi yma maes o law.