English
 

FUTURE DIRECTIONS

Fe lwyddon ni! Mae gweithgaredd cyntaf y prosiect Future Directions bellach wedi’i gwblhau, a’n Cwmni Ifanc wedi cael amser gwych a chreadigol – ac mae’r un peth yn wir amdanon ninnau hefyd!

“Mae wedi bod yn gymaint o hwyl . . . gadewch i ni gadw mewn cysylltiad a gwneud hyn eto!!!”

Aelod o Gwmni Ifanc MTW

“Cyfle am her a chreadigrwydd . . . a llawer o chwerthin . . . beth mwy sydd ei angen?!”

Aelod o Gwmni Ifanc MTW

Dros yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn rhannu’r opera ddigidol newydd a grewyd gan y Cwmni Ifanc mewn cydweithrediad â phedwar artist proffesiynol. Ond o’r cychwyn cyntaf roeddem yn glir bod a wnelo hyn i gyd â chyfranogi a chreadigrwydd, datblygu sgiliau newydd, dulliau newydd o weithio, a gwneud ffrindiau newydd. Dyfeisio stori a ddaeth o’r grŵp a’i ddatblygu’n waith operatig. Ar brosiect fel hwn, mae’r daith tuag at yr uchafbwynt yr un mor bwysig â’r canlyniad, felly fe benderfynon ni rannu hyn gyda chi nawr.

“Wrth ddod at ein gilydd dros un peth a gwneud iddo ddigwydd, fe ddysgais i lwythi o sgiliau, e.e. actio, cerddoriaeth, golygu ac ati. A dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau.”

Aelod o Gwmni Ifanc MTW

Dechreuon ni trwy roi blas o’r hyn roedd y prosiect yn ei gynnig, a theithio o gwmpas ysgolion a grwpiau pobl ifanc gyda gweithdai’n archwilio sut i adrodd straeon mewn cerddoriaeth. Lluniwyd partneriaeth hefyd gyda Hijinx – un o’r prif gwmnïau theatr cynhwysol yn Ewrop – gan greu perfformiadau gydag artistiaid a chanddynt anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, a gyda Mess Up the Mess, sef prosiect theatr i bobl ifanc yn Rhydaman.

Dros ddau gyfnod preswyl o 3 diwrnod yr un – ym Mrifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Awst – wedi’u cysylltu â chyfres o sesiynau creadigol ar Zoom a rhannu syniadau ar Slack, mae’r bobl ifanc wedi creu eu stori eu hunain: dyfeisio’r mynegiant dramatig, creu’r iaith weledol, creu, ysbrydoli a pherfformio’r gerddoriaeth, a chyd-greu’r ffilmio. Mae ganddynt stori roedd pawb yn awyddus i’w hadrodd – ynghylch pa mor rhwydd yw hi i i beidio â sylwi ar y byd o’n cwmpas a cholli cyfle i ni i gyd wneud gwahaniaeth. Ac yma yn MTW, rydym wedi gwneud addewid: i gael ein hysbrydoli a’n dylanwadu gan eu gwaith a chanddynt hwy fel unigolion creadigol. Dyma yw sail Future Directions.

“Teimlo’n rhan o deulu, creu cyfeillgarwch cryf gyda phobl nad o’n i erioed wedi cwrdd â nhw o’r blaen, a chael cyfle i brofi rhywbeth cwbl wahanol a rhyfeddol.”

Aelod o Gwmni Ifanc MTW

“Fe wnes i fwynhau’r cyfan!! Mae FD wedi rhoi cyfle i mi ddarganfod fy ngherddoriaeth”

Aelod o Gwmni Ifanc MTW

Llongyfarchiadau i Gwmni Ifanc cyntaf MTW. Ry’n ni’n gwybod eich bod wedi cael amser gwych, gan wneud ffrindiau newydd a darganfod ffyrdd newydd o weithio a meddwl. Diolch yn fawr!

Bydd Music Theatre Wales yn cynnal rhaglen Future Directions bob blwyddyn, felly os hoffech ymuno â ni a gweithio gyda ni ar greu opera newydd – a gwneud opera’n newydd – mae croeso i chi ddod i gysylltiad.

A ‘diolch’ anferth i’n cyllidwyr a’n partneriaid:

  • Aberystwyth University
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Big Moose Coffee Co.
  • Foyle Foundation
  • Theatr Hijinx
  • Cwmni Theatr Mess Up the Mess
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
  • Tŷ Cerdd
  • Ieuenctid Tysul