English
 

New Directions

Ein huchelgais yn Music Theatre Wales yw bod yn sbardun dros newid: herio tueddiad byd opera i lynu wrth y gorffennol drwy greu cyfeiriad newydd a gwahanol ar gyfer dyfodol y ffurf hon ar gelfyddyd.

Wrth ehangu gorwelion opera, credwn y gallwn ddangos ei bod yn ffurf ar gelfyddyd a chanddi'r gallu i ymgysylltu â phobl o bob rhan o gymdeithas. I gyflawni hyn, gwyddom y bydd raid i ninnau hefyd newid, a chymryd arweiniad gan artistiaid nad ydym wedi gweithio â nhw erioed o'r blaen. Drwy gydweithredu ag ystod ehangach o ymarferwyr, a harneisio eu creadigrwydd i archwilio syniadau, ffurfiau a straeon newydd, byddwn yn gallu cysylltu â, ac ysbrydoli, cynulleidfaoedd nad ydym yn eu cyrraedd ar hyn o bryd.

I roi'r broses hon ar waith, rydym yn lansio Cyfeiriadau Newydd / New Directions.

Gyda Cyfeiriadau Newydd, mae Music Theatre Wales yn camu tuag at gyflawni newid go iawn – o ran y cwmni, yn nhermau amrywiaeth y rhai rydym yn gweithio â nhw ac yn eu comisiynu, ac o ran dyfodol y byd opera.

Drwy gyfrwng y rhaglen newydd hon, byddwn yn gofyn: beth all opera a theatr gerdd fod yn yr 2020au? Pwy sy'n eu creu? Ar gyfer pwy maen nhw? Sut y gellir eu creu? Ac ymhle y byddant yn cael eu perfformio?

Bydd Cyfeiriadau Newydd yn dathlu lleisiau'r rhai rydym yn eu comisiynu fel artistiaid yn eu hawl eu hunain, ac yn arwain drwy esiampl mewn diwydiant sydd wedi bod yn araf i gofleidio amrywiaeth. Cawn ein harwain gan weledigaethau'r artistiaid a gomisiynwyd o ran beth all opera a theatr gerdd fod, yn nhermau'r straeon maent yn dewis eu hadrodd a'r prosesau maent yn eu defnyddio. Wrth i MTW gamu i mewn i'r cyfnod newydd hwn o greadigrwydd, gan gydweithio ag artistiaid a fydd yn ein hysbrydoli i arloesi, rydym hefyd yn teimlo'n gyffrous wrth estyn allan i gynulleidfaoedd newydd a mwy amrywiol, a rhannu ein gwaith ar raddfa fwy eang.

Arweinir y rhaglen gan Elayce Ismail, cyfarwyddwr theatr/opera a dramatwrg, a fydd yn camu i swydd sydd newydd gael ei chreu, sef Cysylltai Artistig.

CYFEIRIADAU NEWYDD - Gwaith Digidol

Wedi ein hysbrydoli gan y gwaith digidol cyntaf a grëwyd gennym, sef AMAZON (link) gan Alex Ho ac Elayce Ismail (a gomisiynwyd ar gyfer y rhaglen Homemakers yn HOME Manceinion ym mis Gorffennaf 2020 a'i greu mewn partneriaeth â'n cwmni cyswllt London Sinfonietta), mae Cyfeiriadau Newydd yn dechrau gyda thri chomisiwn digidol byr sy'n dwyn ynghyd artistiaid nad ydynt wedi gweithio gyda'i gilydd o'r blaen. Mae'r darnau comisiwn byr yn dechrau archwilio'r hyn y gallai opera fod, a byddant yn agor y drafodaeth ynghylch sut mae mynd ati i greu opera fel ffurf ddigidol.

Rydym yn falch o gyflwyno'r darnau Cyfeiriadau Newydd, cyntaf hyn:

The House of Jollof Opera

digital Production

Pride (A Lion's Roar)

digital Production

Somehow

digital Production

Canlyniad annisgwyl rhan gyntaf y gwaith hwn oedd datblygiad posibl rhwydweithiau newydd â sefydliadau eraill megis LOYALTY - cynllun mentora ar gyfer egin artistiaid Du yng Nghymru, ac ENOA (European Network of Opera Academies) sydd wedi sefydlu cyfnodau preswyl i artistiaid amrywiol mewn cwmnïau opera Ewropeaidd.